گروه : رشته :
کارشناسی ارشد  »  فنی مهندسی  »  مهندسي کامپیوتر و IT
 
انتشارات پوران پژوهش
9 آزمون فناوری...
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
طراحی و پیاده...
انتشارات پوران پژوهش
مهندسی نرم افزار
انتشارات پوران پژوهش
سیستم عامل
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
هوش مصنوعی
انتشارات پوران پژوهش
ساختمان گسسته
انتشارات پوران پژوهش
مدار منطقی
انتشارات پوران پژوهش
امار و احتمال...
انتشارات پوران پژوهش
7 آزمون ارشد...
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
نظریه زبانها و...
انتشارات پوران پژوهش
الکترونیک...
انتشارات پوران پژوهش
مدارهای...
انتشارات پوران پژوهش
آناليز عددي
انتشارات پوران پژوهش
اصول طراحي و...
انتشارات پوران پژوهش
طراحي الگوريتم
انتشارات پوران پژوهش
تئوريهاي...
انتشارات پوران پژوهش
محاسبات عددي
انتشارات پوران پژوهش
پايگاه داده
انتشارات پوران پژوهش
شبكه هاي...
انتشارات پوران پژوهش
نظريه زبانها و...
انتشارات پوران پژوهش
سيستم عامل
انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها
انتشارات پوران پژوهش
معماري كامپيوتر
انتشارات پوران پژوهش
رياضی مهندسی