گروه : رشته :
کارشناسی ارشد  »  فنی مهندسی  »  مهندسي کامپیوتر و IT
 
انتشارات پوران پژوهش
ازمونهای جامع...
انتشارات پوران پژوهش
آزمونهای جامع...
انتشارات پوران پژوهش
معماری کامپیوتر
انتشارات پوران پژوهش
اصول طراحی...
انتشارات پوران پژوهش
آزمون های جامع...
انتشارات پوران پژوهش
تئوريهاي...
انتشارات پوران پژوهش
طراحی الگوریتم
انتشارات پوران پژوهش
پایگاه داده
انتشارات پوران پژوهش
شبکه های...
انتشارات پوران پژوهش
رياضي مهندسي
انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
طراحی و پیاده...
انتشارات پوران پژوهش
مهندسی نرم افزار
انتشارات پوران پژوهش
سیستم عامل
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
هوش مصنوعی
انتشارات پوران پژوهش
ساختمان گسسته
انتشارات پوران پژوهش
مدار منطقی
انتشارات پوران پژوهش
امار و احتمال...
انتشارات پوران پژوهش
7 آزمون ارشد...
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
نظریه زبانها و...
انتشارات پوران پژوهش
الکترونیک...
انتشارات پوران پژوهش
مدارهای...
انتشارات پوران پژوهش
آناليز عددي
انتشارات پوران پژوهش
اصول طراحي و...
انتشارات پوران پژوهش
محاسبات عددي
انتشارات پوران پژوهش
نظريه زبانها و...
انتشارات پوران پژوهش
سيستم عامل