پوران پژوهش

نگاهی به كارنامه آموزشی و انتشاراتی موسسه فرهنگی-انتشاراتی پوران پژوهش، به عنوان نخستين موسسه‌ای كه با برگزاری كلاس‌های آمادگی کنکور كارشناسی ارشد و کنکور دکتری فعاليت خود را آغاز كرد، نشان می‌دهد كه ضرورت‌هایی كه به واسطه به خدمت گرفتن نيروهای متخصص و توانمند دارد به اين ضرورت های تازه، پاسخی در خور و راهگشا می‌دهد. پوران پژوهش كه فعاليت‌های نخستينش بر كلاس‌های آمادگی کنکور كارشناسی ارشد و کنکور دکتری متمركز شده بود، پس از تغيير شرايط تحصيل و كار در جامعه ايران و با توجه به كمبود وقت بخشی از داوطلبان خواهان ادامه تحصيل در دوره‌های تكميلی، پابه‌پای اين كلاس ها، دست به تاليف و انتشار كتاب‌های طبقه بندی شده زد و برخلاف بسياری از ناشران اين حوزه، مناسب‌ترين مولفان دانشگاهی را برای اين كار گردهم آورد. انتشار بيش از 150 عنوان كتاب برای آماده سازی دانشجويان داوطلب کنکور كارشناسی ارشد و کنکور دکتری، در بيش از 50 رشته دانشگاهی كه بسياری از اين عناوين به چاپ های دهم و یازدهم رسيده‌اند، و تهيه بیش از 50 عنوان فیلم آموزشی با به کارگیری بهترین اساتید و بالاترین کیفیت ضبط و تدریس، گواهی بر شناخت ضرورت‌ها و نيازهای متنوع و مدام در حال تغيير اين حوزه از فعاليت‌های آموزشی است.


مشاوره با کارشناسان پوران